IchiBa algemene voorwaarden


IchiBa
Markt 25, 6811 CH Arnhem, Netherlands, 6811 CH
0263512612
info@ichiba.nl
kvk. 61736791
BTW. 854467841B01

Uitgevoerd door Eatcard B.V. , Namens uw restaurant

Eatcard B.V. richt zich op het exploiteren van bestel- en reserveringswebsites voor restauranthouders. Deze bestel- en reserveringswebsites stellen de besteller in staat om kosteloos een bestelling/reservering bij een dergelijk horecaondernemer te plaatsen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Eatcard B.V. en de consument/gebruiker, hierna te noemen de Klant.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Eatcard B.V.
Helftheuvelweg 11
5222 AV ’s-Hertogenbosch
Nederland
KvK: 76388832
BTW-nr: NL860608682B01

Email: info@eatcard.nl
Tel: 073 711 09 76Artikel 1: Toepasselijkheid / Definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de service. Eatcard B.V. is niet verantwoordelijk voor het aanbod.

2. De Gebruiker gaat door middel van het plaatsen van een bestelling/reservering direct een overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de klant

geselecteerde bestelling. Voorts stemt de Gebruiker doormiddel van het plaatsen van een bestelling en/of reservering in met de toepasselijke voorwaarden van het Restaurant.

3. Definities: In deze Algemene Vooraarden en hierbij behorende Privacy- en Cookiebeleid worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkel- als

meervoud toepasselijk;


A. Klant: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of indien jonger dan 18 jaar, met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) hiertoe of verondersteld deze te

hebben, of rechtspersoon, die via de bestel/reserveringsdienst van Eatcard B.V. een overeenkomst afsluit met het Restaurant.

B. Account: account met inloggegevens waarmee het mogelijk is voor de besteller om gebruik te maken van de (aanvullende functies) diensten van Eatcard B.V.

C. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

deze kenbaar worden gemaakt.

D. Besteldienst: de website(s) of applicatie(s) van het Restaurant voor, onder meer, het aanbieden van informaties over producten en aanbiedingen, het doorgeven van

bestelling aan het Restaurant.

E. Reserveringsdienst: de website(s) en/of applicatie(s) van het Restaurant voor, onder meer, het maken van reserveringen bij het Restaurant.

F. Bestelling: de door Klant via de besteldienst geplaatste bestelling van (voedings-)producten.

G. Reservering: door de Klant via Eatcard B.V. geplaatste reservering bij Restaurant.

H. Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder begrepen de Klant) die de

applicatie(s) van Eatcard B.V. bezoekt en/of gebruikt ongeacht in welke vorm dan ook.


4. Het Restaurant is ten allen tijde gerechtigd om toepasselijke voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

5. Het Restaurant respectievelijk Eatcard B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant en/of Gebruiker van de hand.

6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7. Eventuele onduidelijkheden en/of discussies over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, dienen te worden beoordeeld en te worden uitgelegd naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Het aanbod

1. Het aanbod publiceert Eatcard B.V. namens het Restaurant op de website van het Restaurant. Eatcard B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid

voor de inhoud van het aanbod en van de informatie van het Restaurant.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. Als Eatcard B.V. gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze bedoeld als voorbeeld. De afbeeldingen zijn geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden noch Eatcard B.V. noch het Restaurant.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Eatcard B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van de website van het Restaurant.


Artikel 3: De bestelovereenkomst, -dienst en/of reserveringsdienst

1. De overeenkomst / dienst komt tot stand op het moment dat de Klant de bestelling definitief maakt door plaatsing van diens bestelling ofwel reservering.

2. Na ontvangst van de bestelling/reservering stuurt Eatcard B.V. middels een bevestigingse-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Eatcard B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving.

4. Op Eatcard B.V. rust geen enkele aansprakelijkheid noch kan deze worden gevestigd inzake de uitvoering van haar dienstverlening.

5. Eatcard B.V. heeft de inhoud van de gebruikte Besteldienst en/of Reserveringssysteem met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan Eatcard B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid. Uitgesloten is dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard of uit welke hoofde dan. Eatcard B.V. garandeert niet dat de aangeboden diensten juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig zijn. Voorts worden door Eatcard B.V. geen garanties afgegeven inzake de toegankelijkheid van de besteldienst en/of reserveringssysteem dan wel dat deze ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken. Het Restaurant zal er echter alles aan doen om, rekening houdend met de stand van de techniek, de risico’s voor Klant(en) te beperken.

6. Het Restaurant is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgaaf van reden(en) de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk te ontzetten en het account van de Gebruiker te deactiveren.

7. In verband met de informatie over de status van de Bestelling/Reservering, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling/Reservering telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling/Reservering) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Eatcard B.V.

8. Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij/zij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

9. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail van Eatcard B.V. is weergegeven.

10.Eatcard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.Eatcard B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de bestelovereenkomst en de bezorgovereenkomst. Indien Eatcard B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de bestelovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4: Bestellingen, prijzen en betalingen

1. Via de Bestel/Reserveringsdienst biedt het Restaurant de Gebruiker de mogelijkheid om bestellingen en reserveringen te plaatsen. Bestelling dan wel reservering vindt

plaats de door het Restaurant beschikbaar gestelde formulieren in te vullen en deze te verzenden middels de daarvoor aanwezige button.

2. Op de Besteldienst kan gebruik worden gemaakt van een minimaal te bestellen bedrag (exclusief bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten).

3. Bestellingen kunnen de gehele dag en naar wens van de Gebruiker worden geplaatst. Op het bestelformulier dient de gewenste bezorg- dan wel afhaaltijdstip

opgegeven. Bezorg- en afhaaltijden kunnen afwijken van (fysieke) openingstijden van het Restaurant. Alle bezorg- en afhaaltijdstippen zijn indicatief. Aan eventuele aan de Gebruiker genoemde tijden kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding en/of (financiële) compensatie.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van druk- en/of zetfouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Ingeval van druk- en zetfouten kan het Restaurant niet verplicht worden om het bestelde product overeenkomstig de foutieve prijs te leveren.

5. Op Besteldienst wordt bij iedere bestelling het door Restaurant in rekening te brengen bedrag vermeldt, inclusief eventuele (bezorg)kosten en inclusief BTW.

6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de geplaatste bestelling en/of reservering.

7. Klant betaalt zijn/haar bestelling online via de door het Restaurant aangeboden online betaalmethode(n). Contante betaling is eveneens mogelijk bij afhaal of bezorging. Ingeval Klant kiest voor contante betaling moet hij/zij er rekening mee houden dat de bezorger slechts een beperkt bedrag aan wisselgeld bij zich heeft.

8. Wanneer er gekozen wordt voor online betaling en deze betaling wordt niet geautoriseerd, wordt geweigerd of wordt geannuleerd dan wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Het Restaurant is in dat geval niet verplicht de Bestelling uit te voeren.

9. Indien Klant een betaald bedrag retour wenst te krijgen, dient hij/zij daarvoor contact op te nemen met het Restaurant. Eatcard B.V. stort geen bedragen aan Klant retour.


Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

1. Overeenkomsten komen (pas) tot stand op het moment dat het Restaurant de Bestelling/Reservering van de Klant door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Het is het Restaurant ten allen tijde en onder alle omstandigheden toegestaan een bestelling of reservering te annuleren binnen een redelijke termijn

na bestelling c.q. reservering en zonder opgaaf van reden(en). Ingeval van

annulering zal het Restaurant Klant hieromtrent informeren. Eventueel door Klant

reeds verrichtte(n) betaling(en) zullen binnen een redelijke termijn ongedaan

gemaakt worden, middels terugbetaling op de bankrekening van de Klant.


Artikel 6: Herroepingsrecht

1. Eatcard B.V. sluit louter overeenkomsten met betrekking tot ‘zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben’ in de zin van artikel 6:230p lid f sub 2 BW. Het herroepingsrecht is derhalve bij alle overeenkomsten uitgesloten.


Artikel 7: Nakoming bestelovereenkomst en aansprakelijkheid

1. Eatcard B.V. heeft geen invloed op de uitvoering van de bezorgovereenkomst. Eatcard B.V. staat er niet voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eatcard B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de bezorgovereenkomst.


Artikel 8: Klachtenregeling

1. Klachten van de Klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het Restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Restaurant. Eatcard B.V. kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

2. Klachten over de uitvoering van de bezorgovereenkomst kunnen niet bij Eatcard B.V. worden ingediend. De Klant dient dergelijke klachten bij het Restaurant in

te dienen.

3. Als de Klant een klacht heeft over de Service van Eatcard B.V., dan kan de Klant zijn

klacht indienen bij Eatcard B.V., via het e-mailadres: support@eatcard.nl. Eatcard B.V zal de klacht in behandeling nemen en heeft het streven om de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en hieromtrent terug te koppelen aan de Klant.


Artikel 9: Account

1. De Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij toegang krijgt tot de Bestel- en/of Reserveringsdienst. De Gebruiker is eveneens zelf

verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn/haar Account. Alsook is de Klant aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik (ook door derden)

via zijn/haar account.

2. De Gebruiker vrijwaart het Restaurant respectievelijk Eatcard B.V. volledig tegen alle aansprakelijkheid (ook van en door derden) inzake schade of financiële tegenslag,

op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het Account.

3. Het Restaurant respectievelijk Eatcard B.V. is gerechtigd het wachtwoord van een

Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren en de veiligheid van de Bestel- en Reserveringssystemen.


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle op het Bestel- en/of Reserveringssysteem betrekking hebbende rechten van Intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen auteursrechten, logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen, vormgeving(en), foto’s en overig (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) komen toe aan het Restaurant, haar licentiegevers of door het Restaurant ingeschakelde derden.

2. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van het Bestel- en/of Reserveringssysteem uit te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee enig commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet bevoegd of gerechtigd om hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

3. De Gebruiker is niet gerechtigd het Bestel- of Reserveringssysteem, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van het Restaurant, op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal of product te gebruiken dan wel te hergebruiken.


Artikel 11: Privacy- en cookiebeleid

1. Eatcard B.V. verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacy- en cookiebeleid van toepassing.

2. Het Privacybeleid waarnaar gelinkt wordt op de bestel/reserveringspagina is onderdeel van deze algemene voorwaarden. Mocht u meer informatie willen, verwijzen wij u naar onze Privacybeleid.


Artikel 12: Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Eatcard B.V. en de Gebruiker c.q. Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.